Voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Definities

Tenzij anders bepaald, bedoelen wij voor de toepassing van deze algemene voorwaarden:

 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen;
 • Producten: goederen en diensten;
 • E-mailadres: een geheel van elektronische gegevens waarmee contact kan worden opgenomen met een persoon;
 • Site: reeks webpagina's en bronnen die met elkaar zijn verbonden door hyperlinks, gedefinieerd en toegankelijk via een webadres;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen 14 kalenderdagen te herroepen door middel van een standaardformulier voor herroeping;

Artikel 2 – Algemeen

Aankopen op de Site ( www.radical-shop.be ) zijn uitsluitend voorbehouden aan consumentenkopers.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden derhalve gesloten tussen de SPRL RADICAL AVENUE (hierna de Verkoper) en elke niet-commerciële natuurlijke persoon (hierna de Koper) die de Producten wil kopen die op de Site te koop worden aangeboden (hierna de Producten ).

Artikel 3 – Toepasselijkheid en tegenstelbaarheid

Deze algemene voorwaarden leggen de verplichtingen van de Verkoper en de Koper (hierna de Partijen) uit en zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

De partijen komen overeen dat zij exclusief hun relatie beheersen.

De Koper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Ze zijn toegankelijk op de Site (tabblad “algemene verkoopvoorwaarden”) en hebben voorrang op elke andere versie of elk ander document.

Artikel 4 – Inhoud

Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de Partijen in het kader van de online verkoop van Producten die door de Verkoper aan de Koper op de Site worden aangeboden.

Artikel 5 – Wijziging

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

Ze zijn van toepassing zodra ze online op de Site worden geplaatst.

Artikel 6 – Juridische mededelingen

De site www.radical-shop.be is de exclusieve eigendom van de SPRL RADICAL AVENUE waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 4000 LUIK, Rue de la Casquette, 42 en geregistreerd bij de BCE onder nummer 0882.347.731, Tel: 04/221.12.64 , e-mail: radical-shop@hotmail.com .

Artikel 7 – Precontractuele informatie

De Koper erkent dat hij communicatie heeft gehad voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling  en bij het afsluiten van haar contract, op een leesbare en begrijpelijke wijze, deze algemene voorwaarden en alle informatie opgesomd in artikel VI.45 van het Wetboek van Economisch Recht.

Artikel 8 – Prijs

De prijzen worden aangegeven in euro (€) en zijn inclusief de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling, indien van toepassing.

Elke wijziging in het toepasselijke BTW-tarief wordt automatisch weerspiegeld in de prijs van de Producten die op de Site te koop worden aangeboden.

Ze houden geen rekening met de leveringskosten, die onderworpen zijn aan een aanvullende facturering en waarvan het bedrag wordt aangegeven vóór de validatie van de bestelling.

Vanaf € 100,00 aankoop op de Site worden de leveringskosten door de Verkoper aan de Koper aangeboden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar zal de prijzen toepassen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbare voorraden op die datum.

Als een of meer belastingen of bijdragen, met name op milieugebied, zouden worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze verandering worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de Producten.

Artikel 9 – Beschrijving van de producten

De Producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd.

In geval van een fout of weglating in deze presentatie kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Foto's van de producten zijn niet contractueel.

Artikel 10 – Bestelling

De Koper kan vanaf de Site zijn bestelling plaatsen zolang de voorraad strekt.

Indien het bestelde product niet meer op voorraad is, wordt de Koper hiervan direct op de hoogte gesteld.

De bestelling wordt uitgevoerd volgens het proces dat door de Verkoper is opgezet en omvat opeenvolgende fasen die tot de validatie ervan leiden.

Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de Koper zich eerst op de Site registreren door een account aan te maken waarin al zijn nuttige informatie is verzameld (naam, voornaam, factuur- en leveringsadres, adres elektronische gegevens, bankgegevens, enz.).

De Koper verbindt zich ertoe juiste en volledige gegevens te verstrekken en zorgt ervoor dat zijn persoonlijke gegevens actueel blijven.

In geval van fouten of ontbrekende informatie kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

De Koper kan zoveel Producten selecteren als hij wenst en deze zullen worden toegevoegd aan het winkelmandje dat vrij kan worden gewijzigd door de Koper vóór de validatie van zijn bestelling.

Het winkelmandje geeft een overzicht van de geselecteerde producten, de prijs en de bijbehorende kosten.

Alvorens zijn bestelling te valideren, moet de Koper deze algemene voorwaarden aanvaarden door op het daartoe voorziene tabblad te klikken.

Het moet ook de leveringsmethode en het adres vermelden, evenals het gebruikte betaalmiddel.

De verkoop wordt als definitief beschouwd na enerzijds de elektronische bevestiging door de Verkoper aan de Koper van aanvaarding van zijn bestelling (binnen maximaal 14 kalenderdagen) en anderzijds de betaling van de volledige prijs en kosten door de Koper aan de Verkoper (binnen maximaal 14 kalenderdagen).

In afwachting van de betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering op te schorten.

Indien binnen 8 kalenderdagen na de bevestiging door de Verkoper aan de Koper van aanvaarding van zijn bestelling geen betaling heeft plaatsgevonden, worden de Producten onmiddellijk weer in de verkoop gezet.

Artikel 11 – Bevestiging van de bestelling per e-mail

De Koper aanvaardt het gebruik van e-mail ter bevestiging van zijn bestelling door de Verkoper.

Deze elektronische bevestiging gaat vergezeld van deze algemene verkoopvoorwaarden en van het standaardformulier voor herroeping, eveneens beschikbaar op de Site.

Artikel 12 – Bewijs

De archivering van bestellingen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden voorgelegd. 

Artikel 13 – Betaling

Het plaatsen van de bestelling impliceert de volledige betaling (inclusief kosten) door de Koper binnen een termijn van maximaal 7 kalenderdagen.

De geaccepteerde betaalmethoden zijn: bankoverschrijving, creditcard en bancontact.

De Koper erkent dat de mededeling van zijn bankkaartnummer aan de Verkoper een machtiging inhoudt om zijn rekening te debiteren.  tot aan de bestelde Producten.

In geval van niet-betaling stuurt de Verkoper per e-mail een kennisgeving van annulering van de bestelling naar de Koper.

In geval van weigering van de betalingsmachtiging door een bankorganisatie behoudt de Verkoper zich het recht voor om het beheer en/of de levering van de door de Koper geplaatste bestelling op te schorten.

Hetzelfde geldt in het geval dat de Koper een eerdere bestelling niet volledig heeft gehonoreerd en in geval van een betalingsgeschil.

Artikel 14 – Levering en sancties bij niet-naleving van termijnen

Behoudens overmacht vindt de levering plaats binnen de dagen na bevestiging van de bestelling door de Verkoper en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen vanaf de datum van registratie van de bestelling vermeld in de bevestigingsmail.

Bij niet-naleving van bovengenoemde termijn moet de Koper, voordat hij de ontbinding van het contract aanvraagt, de Verkoper schriftelijk uitnodigen om binnen een redelijke termijn te leveren.

Bij gebreke van vrijwillige prestatie kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

Wanneer het contract wordt ontbonden, moet de Verkoper alle betaalde bedragen aan de Koper terugbetalen, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontbinding.

Artikel 15 – Leveringsvoorwaarden

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bankorganisatie van Verkoper.

De Producten worden afgeleverd op het door Koper opgegeven adres of worden afgehaald in de winkel.

Elke bestelling die aan de Verkoper wordt geretourneerd in het geval van een onjuist of onvolledig adres, wordt opnieuw verzonden op kosten van de Koper.

Indien de verpakking op het moment van ontvangst van de levering beschadigd, gescheurd of geopend is, is Koper verplicht zorg te dragen voor de staat van de Producten.

Als ze beschadigd zijn, moet de Koper het pakket weigeren door een reservering op de leveringsbon aan te geven.

Deze verificatie wordt als voltooid beschouwd zodra de Koper, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon ondertekent.

Artikel 16 – Retourneren van een product

Indien één of meerdere Producten geretourneerd moeten worden aan Verkoper, dient Koper binnen 14 kalenderdagen een retourverzoek bij Verkoper in te dienen.

Na deze termijn kunnen geen klachten meer aanvaard worden.

Artikel 17 – Overdracht van risico's

De Producten worden verzonden op risico van de Verkoper.

De risico-overdracht vindt plaats na levering.

Artikel 18 – Herroepingsrecht

Als de Koper niet tevreden is met het gekochte Product, beschikt hij over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij het Product fysiek in bezit heeft genomen (d.w.z. de dag van levering).

De Koper moet de Verkoper op ondubbelzinnige wijze op de hoogte stellen van zijn wens tot herroeping door middel van het standaardformulier voor herroeping dat bij deze algemene verkoopvoorwaarden is gevoegd en hier beschikbaar is.

De Koper moet het Product vervolgens binnen 14 dagen nadat hij de Verkoper op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen tot herroeping, retourneren; de bewijslast rust op de Koper.

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Koper.

De Verkoper moet de prijs van het Product en de leveringskosten aan de Koper terugbetalen binnen 14 dagen nadat hij door de Koper op de hoogte is gesteld van zijn wens tot herroeping.

De Verkoper moet alleen de standaard leveringskosten vergoeden (eventuele extra kosten blijven de verantwoordelijkheid van de Koper).

De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode als die welke de Koper bij de initiële transactie heeft gebruikt.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren die na de retourtermijn zijn verzonden of gecommuniceerd, of artikelen die zich niet in dezelfde staat bevinden als waarin ze zijn ontvangen.

Artikel 19 – Bescherming en gebruik van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die op de Site worden verzameld, zijn als volgt:

 • Opening van de account: naam, voornaam, telefoonnummer, adres, afleveradres, factuuradres en e-mailadres van de Koper;
 • Verbinding: naam, voornaam, verbindings-, gebruiks- en locatiegegevens van de Koper;
 • Betaling: bankgegevens van de Koper;

Het doel van de verzamelde persoonlijke gegevens is het leveren van de diensten van de Site, het verbeteren ervan en het onderhouden van een veilige omgeving.

De Koper heeft de volgende rechten:

Artikel 20 – Wettelijke garantie

Op alle Producten is de wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar van toepassing.

Artikel 21 – Overmacht

Alle omstandigheden buiten de controle van de Partijen die de uitvoering van hun verplichtingen verhinderen, worden beschouwd als oorzaken van vrijstelling en resulteren in de opschorting ervan.

Een partij die zich op overmacht beroept, dient de ander hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Als overmacht worden beschouwd:

 • Blokkeren van transportmiddelen of bevoorrading;
 • Aardbevingen;
 • Het vuur;
 • Stormen en overstromingen;
 • Bliksem;
 • Het afsluiten van telecommunicatienetwerken of problemen die specifiek zijn voor de netwerken in kwestie.

In het algemeen alle onvoorzienbare feiten of omstandigheden, onafhankelijk en buiten de wil van de Partijen, die de uitvoering van hun contractuele verplichtingen verhinderen.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de Site (foto's, tekeningen, logo, documenten, domeinnaam, enz.) blijft eigendom van de Verkoper, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een misdrijf van namaak vormen.

Artikel 23 – Geschillen en toepasselijk recht

Deze algemene verkoopconclusies zijn opgesteld in het Frans.

In geval van vertaling is alleen de Franse tekst authentiek in geval van betwisting.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht.

In geval van betwisting neemt de Koper bij voorrang contact op met de Verkoper om te proberen een minnelijke oplossing te vinden.

In het kader van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen is de door de federale overheid opgerichte Consumentenbemiddelingsdienst bevoegd om elk verzoek tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen te ontvangen.

Deze dienst verwerkt de aanvraag zelf of draagt ​​deze over aan de bevoegde instantie. U kunt contact opnemen met de Consumentenbemiddelingsdienst via de volgende link: http://www.mediationconsommateur.be//fr

In geval van een grensoverschrijdend geschil kan het platform "Online Dispute Resolution" van de Europese Unie worden gebruikt via de link: https://ec.europa.eu/odr (art.14 EU-verordening 524/2013).

Dit platform heeft tot doel consumenten gekwalificeerde instanties voor minnelijke geschillenbeslechting aan te bieden die geschillen tussen consumenten en bedrijven in de Europese Unie kunnen behandelen.

Bij ontstentenis van een minnelijke schikking zijn enkel de rechtbanken van Luik bevoegd.

 

Januari 2021